Projekt Děti pomáhají dětem
pro školní rok 2019/2020 - pokračování

Charakteristika projektu:
Snažíme upozornit na podmínky, ve kterých vyrůstají některé děti, děti nemocné, děti ze socio kulturně nepodnětného prostředí, děti handicapované. Upozorňujeme také na problematiku někdy velmi nevhodných podmínek k životu dětí v rozvojových zemích, na nedostatek očkování pro děti, nedostatek jídla a pití. Chceme v dětech probudit pocit solidarity s jinými stejně starými dětmi. V letošním školním roce chceme opět prostřednictvím výrobků a různých drobných dárečků, které společně vytvoříme na dílničkách vybrat finanční částku a věnovat ji potřebným. Po dohodě s rodiči dětí se budeme snažit uspořádat vánoční jarmark v MŠ před Vánocemi i jarmark v kostele a část výtěžku z obou akcí věnujeme právě na tento účel.
Součástí projektu Děti pomáhají dětem je v letošním školním roce projekt jídlo do škol. Mezinárodní hnutí Marys Melas velmi účinně bojuje proti hladu ve světě. Poskytuje dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přilákat chronicky chudé děti do školních tříd,aby dostávaly vzdělání, které jim otvírá cestu z chudoby. Dnes tato organizace sytí každý školní den víc než jeden milion dětí napříč čtyřmi kontinenty. Náklady na stravu jednoho dítěte a jeden školní rok je 400,- Kč.  Chtěli bychom se připojit i my s dětmi.
Organizace a realizace projektu:

 • projekt bude realizován v obou třídách MŠ při výchovných činnostech s dětmi celoročně, od září do června
 • téma propojíme s přednáškou paní učitelky, která působila 1 rok v Keni jako pedagogický pracovník  a seznámí nás se životem místních dětí a obyvatel,  nastíní jejich životní styl, hodnoty, které uznávají
 • téma propojíme také s ukázkami fotografií a skutečných předmětů ze zemí třetího světa
 • následovat bude diskuse o životě dětí v rozvojových zemích  s paní učitelkou
 • obě třídy zajistí fotodokumentaci
 • obě třídy propojí projekt ze ŠVP do TVP, zapracují téma do vhodného bloku
 • namalujeme obrázky besedy
 • průběžný stav a výtěžek charitativní činnosti bude předložen rodičům na nástěnkách MŠ a na webových stránkách školy
 • seznámíme se s potřebami dětí v rozvojových zemích. Rozhodneme se, na co finanční prostředky poskytneme (rozvoj vzdělání dětí v rozvojových zemích), příspěvek na školní stravu – 1 jídlo denně
 • zajistíme předání příspěvku konkrétní osobou (organizaci,  vystavíme fotodokumentaci z předání v prostorách školy
 • oslovíme rodiče dětí, aby nám pomohli zajistit přípravu dílniček a jarmarku
 • vyhledáme vhodné dítě pro příspěvek na jeho léčbu, oslovíme rodinu dítěte, domluvíme si schůzku

Hlavní cíle projektu:

 • cílem projektu je upozornit na nepříznivé podmínky života dětí v zemích třetího světa
 • vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • upozornění dětí na to, že ne všichni mají dar zdraví, že je zapotřebí pomáhat
 • snaha přiblížit dětem život obyvatel s nižší životní úrovní, život handicapovaných kamarádů, seznámit se blíže s jejich potřebami, ale také omezeními
 • snaha vymyslet způsob, jak těmto lidem můžeme pomoci a jak je můžeme díky pomoci zapojit do běžného života – jídlo do škol
 • vytváření povědomí o sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, planetou Zemí
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • osvojení si poznatků o potřebách člověka - biologických i psychologických
 • vytvoření základů pro práci s informacemi
 • rozvíjení poznatků, schopností a dovedností, umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytvoření prosociálního postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu)
 • rozvíjení řečových a jazykových schopností a dovedností, též komunikativních dovedností
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • seznámit se s elementárními poznatky, které jsou dítěti blízké, přínosné a zajímavé a využitelné pro jeho další život
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
 • pochopit, že každý člověk má ve společnosti své místo
 • chápat, že je zapotřebí pomáhat
 • pozorovat lidi kolem sebe, dokázat vyhodnotit, kdo potřebuje pomoc
 • zapojovat rodiny dětí do přímé i nepřímé pomoci
 • mít dobrý pocit z toho, že pomáháme potřebných a ukazujeme tak lidem ve svém okolí, že i malí dokážou velké věci
 • vytvářet společenství lidí, kde je nám dobře a umíme spolupracovat
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 • mít povědomí o širším společenském a kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu jeho praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek

Projekt „Naučná stezka v naší zahradě“ - pokračování  2019/ 2020

Projekt „ Naučná stezka“,  ve kterém chceme v letošním školním roce pokračovat je tentokrát zacílen na další prvky na zahradě a jejich zviditelnění pro děti. Chtěli bychom podpořit vztah dětí k životu jako takovému, ukázat jim, jak se dá společně s hmyzem a drobnými živočichy žít v souladu. Děti se dozví nové informace o Hmyzím hotelu  a jeho obyvatelích, např. o tom, jaké klima je k provozování hotelu zapotřebí, jaké místo je nutné vybrat a jak můžeme být nápomocni při jeho údržbě. Budeme pozorovat, zda se nám do hmyzího hotelu nastěhovali nájemníci.

Seznámíme děti se správným používáním kompostu na zahradě a jeho přípravou, zjistíme, co všechno nám na zahradě klíčí, roste a kvete a jaké plodiny jsme schopni v rámci pobytu v mateřské škole vyprodukovat a sklidit. Děti se naučí prostřednictvím prožitkového učení pečovat o záhonky a políčka, seznámí se s tím, jak jim prospívá hnojení a vlastní zkušeností zjistí, že se vyplatí třídit odpad a využívat jej opakovaně.

Děti povedeme k ochraně životního prostředí, za účasti rodičů vytvoříme nové informační tabule, na kterých děti zjistí, zda o políčko správně či nesprávně pečují. Zakoupíme semínka a sazenice trvalek, zajistíme péči o zahradu
Ve spolupráci s kuchyní budeme pravidelně využívat bylinkovou zahrádku při přípravě pokrmů a nápojů, budeme sledovat, jak se rostlinky mění v průběhu roku, jak v zimě odpočívají a na jaře raší. Bylinky z bylinkové zahrádky postupně nasušíme a prodáme na jarmarku. Výtěžek poslouží k dalšímu rozvoji mateřské školy a finanční prostředky pomohou zklidnit  a zdokonalit estetické prostředí mateřinky. V loňském roce jsme k tomuto účelu zakoupili novou sušičku ovoce a bylinek, kterou pravidelně využíváme při práci s dětmi.

Budeme se nadále věnovat také vzrostlým i nově nasazeným stromům a keřům, zjistíme, jaké mají podmínky k růstu, prostřednictvím pozorování lupou a mikroskopem prostudujeme jejich strukturu, dozvíme se, jaké mají plody a jak se dají zpracovat (sušení, zavařování, přímá konzumace). U některých z nich se dozvíme, zda je využíváme ke sklizni nebo nám slouží pouze pro okrasu. Okrasné keře a jejich plody si zkusíme nejen pojmenovat, ale také se o nich dozvědět nové informace, vytvoříme k nim v budoucnu  obrázkový materiál s popisky.

Z ovocné zahrádky si nasbíráme plody a vyrobíme si z nich koktejl nebo jinou pochutinu, můžeme si část nasušit nebo si z nich uvařit marmeládu. K tomuto účelu jsme si již pořídili smoothie, sušičku a odšťavovač.
Těšíme se, že si budeme s dětmi hrát, pozorovat, hledat, objevovat, ochutnávat a užívat si krásné přírody, kterou nám naše školní zahrada poskytuje.

Projekt Polytechnické výchovy v MŠ (třídy + zahrada) - pokračování

Charakteristika projektu:

Zaměřujeme se také na rozvoj polytechnické výchovy, kterou chceme v letošním školním roce a v budoucnu posunout i do prostředí školní zahrady. Nabídneme dětem možnost vyzkoušet si práci se dřevem a různými materiály přímo ve třídě, v  prostředí mateřské školy, ale také školní zahrady. Budeme se snažit najít finanční prostředky k zakoupení různého „opravdového“ nářadí do venkovních prostor, opět vrátíme do mateřské školy ponky, dřeva a dřívka různých velikostí a rozměrů a umožníme tak dětem zdokonalit se při práci a manipulaci s nářadím v různých situacích. Zapojíme se do projektu polytechnické výchovy v rámci šablon, získáme nové prostředky, informace a zkušenosti a vybudujeme na zahradě postupně krytý altán s ponkem pro přímou práci dětí. Vyvineme aktivitu pro vybudování kryté venkovní kuchyňky pro děvčata, kde budou moct vařit, péct, grilovat, pracovat s nádobíčkem a přírodninami a vytvářet si správný vztah k domácím povinnostem. Do tříd pořídíme z prostředků školy a grantu PONY stavebnici, která slouží k rozvoji hrubé i jemné motoriky, představivosti, fantazie aj. Zajistíme výrobu desky s maticemi a šrouby pro rozvoj jemné motoriky. Vyrobíme dětem podložky s nádobkami různých tvarů a velikostí pro manuální práce a šroubování  uzávěrů.

Organizace a realizace projektu:

 • projekt bude realizován v obou třídách MŠ při výchovných činnostech s dětmi celoročně, od září do června, případně bude prodloužen na další školní rok
 • téma propojíme s prvky polytechnické výchovy
 • téma propojíme také s návštěvou stolařské dílny některého z rodičů
 • následovat bude umístění ponků během roku do třídy, později obou tříd a seznámení dětí s technikou práce s různým nářadím a materiály, necháme vyrobit desky se šrouby a maticemi  do obou tříd
 • každá třída si vytvoří kout, kde budou děti pracovat s dřevem a jinými odpadovými materiály a postupně se tam budou zdokonalovat v jejich zpracování
 • obě třídy propojí a zapracují projekt ze ŠVP do TVP, zpracují určité téma do vhodného bloku
 • učitelky seznámí dětí s bezpečností práce s nářadím (kladívko, pilka, pilník…)
 • oslovíme tatínky, aby s dětmi přišli podpořit náš projekt a zkusili vyrobit konkrétní výrobek dle tématu, které zadáme. Uskutečníme výstavku výrobků v prostorách školy.
 • z výtěžku jarmarku nebo karnevalu a finančních prostředků od zákonných zástupců dětí zakoupíme další nářadí pro práci dětí

Hlavní cíle projektu:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Očekávané výstupy:

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s různým nářadím a různými materiály ( i odpadový)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě, apod.)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, materiály, jednoduchými předměty a nářadím
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudkyve vhodně zformulovaných větách
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 

 

Fotogalerie